SKADEFÖREBYGGANDE - Takmålning

Utdrag ur säkerhetsföreskrifter för Arbete med färgning och tvättning av tak

  • Innan arbetet påbörjas ska riskanalys göras. Den ska innehålla risk för skada på omgivning samt kontroll av takets kondition, rör, brunnar, falser, takgenomföringar mm.
  • Se till så att beställaren spolar alla brunnar, inåtgående utlopp och avlopp rena från skräp innan arbetet påbörjas.
  • Vid användning av färg- eller rengöringsredskap får högsta arbetstryck vara 300 bar.
  • Alla rör, brunnar, skorstenar, takfönster, ventilationsöppningar mm ska täckas med nät, silduk eller liknande för att förhindra att färgflagor eller annat skräp kan komma in i rör eller i öppningar.
  • I slutet av varje arbetsdag, eller oftare vid behov, ska städning av arbetsområdet utföras för att förhindra att färgflagor och annat inte orsakar stopp i vattengångar, utlopp eller i avlopp.
  • Användningen av färgspruta ska anpassas till rådande väderförhållanden (exempelvis blåst, kyla och luftfuktighet), så att skador på omgivningen förhindras
  • Tänk på att alltid skriva avtal med beställaren samt dokumentera före, under och efter arbetet, för mer information se fullständiga villkor.

brush